juf_Renny_gr._1_2_B.JPGjuf_Saskia_gr._5_en_IBer.JPG
De intern begeleider is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg op school. 
Juf Renny is de intern begeleider voor groep 1/2 en juf Saskia voor groep 3 t/m 8.

Zorgverbreding is één van de belangrijkste uitdagingen voor een school. De intern begeleiders spelen daarin een hoofdrol. Zij ondersteunen de leerkrachten bij het signaleren, analyseren en hulp bieden bij onderwijsleerproblemen. 
Interne begeleiding omvat vooral twee zaken: de organisatie van de zorgverbreding op school niveau en de steun aan collega-leerkrachten bij hun hulp aan kinderen met problemen. 

De IB-er houdt de gegevens van het leerlingvolgsysteem bij. Alle gegevens van leerlingen worden vanaf groep 1 in de computer gezet in een speciaal programma "parnassys", dat gedurende de hele schoolloopbaan van de leerling wordt aangevuld. Samen met de leerkrachten bekijkt de IB-er welke leerlingen voor extra hulp in aanmerking komen en welke kinderen eventueel verder onderzocht moeten worden. Leerlingen met leerproblemen, of leerachterstanden en/of met sociaal-emotionele problemen krijgen extra ondersteuning van de leerkracht. De leerkracht stelt een handelingsplan op, eventueel in overleg of met hulp van de intern begeleider. De leerkracht is vervolgens degene die het opgestelde handelingsplan bespreekt met de ouders. In bepaalde gevallen kan het wenselijk zijn dat de intern begeleider aanschuift, maar dit is niet altijd het geval. 

Wanneer een leerling niet meer goed mee kan komen met de groep kan het voorkomen dat deze leerling op een aparte leerlijn gezet wordt. De intern begeleider onderzoekt op welk niveau de leerling functioneert en zet de leerlijn uit die gevolgd gaat worden. Deze leerlijn zal gevolgd worden t/m groep 8. Dit zal dus betekenen dat de leerling op een ander niveau zal uitstromen dan gebruikelijk is na groep 8. Een leerlijn kan in principe voor alle vakken uitgezet worden, maar het meest gebruikelijk is dat leerlijnen opgezet worden voor taal, spelling en rekenen. Leerlijnen worden per half jaar geevalueerd met de ouders en daarna bijgesteld en voortgezet. 

Het omgekeerde komt uiteraard ook voor, namelijk dat kinderen de leerstof te makkelijk vinden. De leerkracht bespreekt met de intern begeleider of bepaalde kinderen in aanmerking komen voor andere leerstof die meer uitdaging en verdieping biedt. Onze school werkt met de methode "levelwerk" speciaal voor meer-en hoogbegaafde kinderen. Dit is een zeer gestructureerde leerlijn die gevolgd kan worden naast de methodes die wij op school gebruiken. 

De intern begeleider heeft regelmatig leerlingbesprekingen met de leerkrachten. Ongeveer 6x per jaar worden volgens een vooraf opgestelde kalender alle leerlingen besproken met de intern begeleider. Daarnaast zijn er tussendoor  nog regelmatig overleg momenten. Twee keer per jaar is er een grote leerlingbespreking waarbij alle teamleden aanwezig zijn. Tijdens deze leerlingbesprekingen wordt met name gekeken naar de leeropbrengsten van de leerlingen. Op deze manier worden alle kinderen regelmatig besproken en wordt gekeken of elke leerling zich optimaal ontwikkeld. 

Veel ouders maken zich wel eens zorgen om hun kind of hebben vragen over de opvoeding. Ook hierin speelt de intern begeleider een grote rol. Er zijn regelmatig oudergesprekken en soms komt het voor dat de intern begeleider ouders doorverwijst naar een bepaalde instantie voor de juiste hulp.

 

Een andere belangrijke taak van de intern begeleider is het onderhouden van contacten met allerlei zorginstanties. Hierbij valt te denken aan de logopediste, GGZ, Acare, Bureau Jeugdzorg, de wijkverpleegkundige, schoolarts, etc.
Daarnaast bezoekt de intern begeleider de "ib-netwerk" bijeenkomsten, die ongeveer elke 8 weken georganiseerd worden. Tijdens deze bijeenkomsten wordt allerlei infomatie en kennis uitgewisseld tussen ib'ers van alle scholen die vallen onder Viviani.

 

De intern begeleiders hebben diverse opleidingen en cursussen gevolgd om zo goed mogelijk hun taak uit te voeren. Juf Renny heeft o.a. de opleiding tot intern begeleider gevolgd en juf Saskia heeft o.a. een master in leerproblemen en een master in gedragsproblemen met specialisatie autisme, aandachtsstoornissen en hoogbegaafdheid.

Daarnaast volgen de ib'er regelmatig workshops en kort durende cursussen om up to date te blijven. 
Denk hierbij aan cursussen coaching, kidsskills, zelfstandigwerken, adaptief onderwijs, opstellen groepsplannen, etc.

Afgelopen jaar heeft juf Saskia de opleiding tot "begaafdheidsspecialist" afgerond, om zodoende kinderen met problematiek rondom meer-en hoogbegaafdheid te kunnen signaleren en te kunnen begeleiden. 

 

Momenteel is er wat onzekerheid over het voortbestaan van de zogenaamde "rugzakken" voor zorgleerlingen. Deze financiele vergoeding kunnen ouders aanvragen, waardoor hun kind op school extra aanpassingen kan krijgen. Momenteel is bekend dat de rugzakken nog tot januari 2014 aangevraagd kunnen worden. Het nieuwe kabinet zal gaan besluiten wat er daarna gaat gebeuren. Houdt er rekening mee dat de toewijzing van een rugzak maanden in beslag kan nemen en de kans op toewijzing kleiner is dan een aantal jaren geleden. Ouders kunnen op de site van Renn 1, 2, 3 of 4 formulieren downloaden om de rugzak aan te vragen. Bij vragen kan school uiteraard helpen en adviseren.

Overigens zijn er geen rugzakken aan te vragen voor kinderen met dyslexie, zonder bijkomende andere problematiek.
Er moet altijd een gedragsstoornis geindiceerd zijn. 
 

Hoewel de leerkrachten zo goed mogelijk de leerlingen volgen in hun ontwikkeling kan het natuurlijk voorkomen dat u  als ouder zorgen heeft over uw kind die nog niet door de leerkracht zijn opgemerkt. Naast de 10 minuten gesprekken die regelmatig in een schooljaar te bezoeken zijn is het uiteraard ook altijd mogelijk om na schooltijd even binnen te lopen bij de leerkracht of de intern begeleider en uw zorgen of vragen te uiten. Juf Saskia is op woensdag en donderdag ambulant, hetgeen inhoud dat u altijd even kunt binnen lopen in het kamertje achterin in de school naast het podium.
U ben altijd van harte welkom!

Free business joomla templates