Jaarverslag MR CBS Het Palet

2013/2014

 

MR-leden:

Personeelsgeleding: Hanneke Willems (voorzitter), Thijs Post, Marchiena van Loo.

Oudergeleding: Bernd De Boer (ook GMR lid), Eric Olde (secretaris), Tjietse Veenstra.

 

1.   Ingekomen stukken

Brief dd. 24 mei jl. Van het Ministerie omtrent passend onderwijs.

Brief van ouders & co. Mededeling dat de subsidie is stopgezet.

Email van Bernd: Incident tijdens het overblijven

Email van Bernd, waarin gemeld wordt dat het lastig is dat op het laatste moment gemeld wordt dat de vrijdagmiddag geen school is.

 

2.   Cursussen

Er zijn deze periode geen cursussen gevolgd door MR leden.

 

3.   Buitenschoolse opvang

De MR heeft ingestemd met het contract met Allio voor de buitenschoolse opvang van leerlingen van school

Jiddo (een BSO organisatie) heeft een lokaal gehuurd. De MR heeft goedkeuring verleend mbt de overeenkomst van Het Palet en Jiddo

 

4.   Begroting MR

De begroting was €500,- voor 2013/2014.  De MR is afgelopen periode binnen de begroting gebleven.

 

5.           Schoolplan
Is behandeld en gevraagd naar voortgang.  Borging van de plannen was een aandachtspunt voor de school volgens de onderwijsinspectie.

 

6.           Zorgprofiel/Schoolondersteuningsprofiel

Is behandeld in de MR.

 

7.   Verkiezingen MR

Drie leden verlaten de MR. Hiervoor hebben zich ook weer drie nieuwe kandidaten gemeld, zodat het niet nodig was verkiezingen te organiseren.

 

8.   Rapport onderwijsinspectie

Is behandeld in de MR. Het basisarrangement blijft gehandhaafd. Verbeterpunten:

  • Leerkrachten kunnen het behandelingsplan beter in Parnassys zetten en de ouders beter inlichten
  • Het schooljaarplan is niet ‘ SMART’ genoeg.

 

9.   Schoolformatieplan

Behandeld en mee ingestemd.

 

10.       Evaluatie functioneren MR

De MR functioneert goed. Het leidinggevende duo functioneert goed. Voorstel is om een leerkracht in de GMR zitting te laten nemen, omdat er veel speelt omtrent het personeel van de Stichting.

Het is zoeken naar nieuwe onderwerpen die op de agenda kunnen.

Het huishoudelijk reglement moet jaarlijks op de agenda.

Free business joomla templates