De Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO) schrijft voor, dat iedere school een medezeggenschapsraad moet hebben. De taak van de medezeggenschapsraad is mee te denken, mee te praten en mee te beslissen (in bepaalde gevallen) over zaken die met de school te maken hebben. Ouders kunnen over schoolzaken bij de MR terecht, evenals bij de ouderraad en het schoolpanel.

De directeur levert tijdig beleidsstukken aan en informeert de leden van de MR daar over.

 

De leden van de MR worden gekozen.Op onze school zijn dat:

Personeelsgeleding

  • Mw. van Loo
  • Mw. de Vries
  • Mw. Berken

Oudergeleding

  • Eric Olde Lid secretaris
  • Eva Madou Gerrits Lid
  • Eddie Gozefoort Lid


De medezeggenschapsraad heeft twee soorten rechten: het instemmingsrecht en het adviesrecht. Deze rechten zijn beschreven in het reglement van de medezeggenschapsraad. In deze raad zitten ouders en personeel van de school.

Naast gezamenlijke bevoegdheden, hebben ouders een eigen instemmingsrecht bij beslissingen die voor hen in het bijzonder belangrijk zijn, zoals de ouderbijdrage, de vaststelling van de schooltijden of de regeling van het overblijven. Samen met het personeel hebben ze instemming bij beslissingen over onder meer het schoolplan, de onderwijskundige doelstellingen of plannen om samen te gaan met een andere school of schoolbestuur (fusieplannen).

Soms moeten de directie en het bestuur advies vragen aan de medezeggenschapsraad. Bijvoorbeeld over het voorgenomen beleid op het gebied van financiën, aanmelding en toelating van nieuwe leerlingen, of het ontslaan of aannemen van de schoolleiding. Over deze zaken heeft de medezeggenschapsraad adviesrecht. Dat betekent dat ze advies geven aan het bestuur en de directie.

De schooldirectie - die het schoolbestuur vertegenwoordigt –informeert de medezeggenschap. Bijvoorbeeld over de verdeling van het geld en de gebouwen, de schooltijden, de vakanties en vrije dagen, de lesmethodes, de ouderbijdrage, de verbetering van het onderwijs en de manier waarop ouders kunnen meehelpen bij het onderwijs en andere activiteiten.

Uitgangspunten MR CBS Het Palet

- de MR komt op voor de belangen van de geledingen
- nieuwe leden krijgen zo mogelijk een cursus aangeboden
- inspectierapporten van school wordt besproken
- de MR is op de hoogte van de ontwikkelingen m.b.t. het strategisch beleid (schoolplan)
- minimaal twee keer per jaar is er overleg met de stichting/de directeur
- er wordt vergaderd volgens een van tevoren vastgestelde agenda
- de stukken voor de vergadering worden ruim van te voren verzonden
- ieder bereidt zich goed voor op de vergadering
- er wordt geheimhouding betracht waar dat nodig is
- de leden kennen de schoolorganisatie
- er wordt gewerkt volgens een jaarplan
- de MR bevordert openheid
- de MR toetst haar eigen functioneren op vastgestelde momenten

 

Free business joomla templates