Agenda MR vergadering 7 mei 2014

1

 

Notulen vorige keer

2

 

Informatie van de school

3

 

Stichtingszaken

4

 

SchoolOndersteuningsProfiel (SOP)

5

 

Evaluatie van het functioneren van de MR

6

 

Verkiezingen MR

7

 

Functieverdeling nieuwe MR

8

 

Terugkoppeling uit GMR

9

 

Uitje (BBQ, bowlen, eten)

10

 

Memo Ondersteuningsplanraad

11

 

Schoolformatieplan

12

 

Ingekomen stukken

13

 

Rondvraag

14

 

Punten voor de volgende vergadering

15

 

Volgende vergaderingen:

 

MR-vergadering 12 maart 2014


Informatie van de school

Jiddo (een BSO organisatie) wil graag een lokaal huren. De TSO blijft de school in ieder geval zelf doen.

Stichtingszaken

Directeuren van de stichting hebben in Vasse twee dagen met elkaar gesproken over de missie en visie van Viviani. De GMR en de Raad van Toezicht waren vertegenwoordigd.

Zorgprofiel

Het zorgprofiel is nog maar een half jaar van kracht. Het heet nu het S.O.P. SchoolOndersteuningsProfiel. Het moest aangepast worden om aan de eisen van Viviani te voldoen. Volgende vergadering is het een agendapunt.

MR verkiezingen

Eric Olde blijft, Bernd de Boer en Tjietse Veenstra verlaten de oudergeleding. Hanneke Willems verlaat de personeelsgeleding. De wervingsbrief wordt aangepast en daarna uitgedeeld.

Terugkoppeling GMR

Reacties op de GMR-documenten kunnen via de mail aan Bernd worden doorgegeven.

Tijdens de laatste vergadering heeft dhr. van der Schaaf een presentatie gegeven over passend onderwijs. Hij komt ook nog naar het Palet.

 

Vergadering 29 januari 2014


Informatie van de school:

·         Onze school heeft 2013 financieel goed afgesloten.

·         Het leerlingenaantal voor het volgende cursusjaar wordt geschat op 175. Op grond hiervan wordt de formatie (het aantal leerkrachten) berekend.

·         Technisch lezen (tempolezen) blijft aandachtspunt op onze school.

·         De directeur heeft alle klassen bezocht en gesprekken gehouden met de leerkrachten.

·         2x per jaar wordt er een actie gehouden voor een goed doel, ter vervanging van het zendingsgeld dat elke maandag mee genomen mocht worden. Het doel is om de betrokkenheid en de opbrengst te vergroten.

·         Binnen Viviani wordt bekeken of het haalbaar is om bovenschools een programma voor dyslectische kinderen (Kurzweil) aan te schaffen.

Info over het gebouw:

·         De toiletten worden gerenoveerd

·         De vloerbedekking in een lokaal moet worden vervangen als gevolg van schade tijdens oud en nieuw.

·         Er worden 2 nieuwe bewakingscamera’s aangevraagd.

Schooljaarplan

·         N.a.v. het inspectierapport is de borging in het plan opgenomen.

·         We krijgen informatie over de vorderingen uit het schooljaarplan.

Huishoudelijk reglement

Tjietse Veenstra, Bernd de Boer en Hanneke Willems hebben hun periode in de MR erop zitten en moeten worden vervangen voor het volgende cursusjaar. Er moeten dus 2 ouders en 1 leerkracht voor de MR worden gekozen. We komen hier de volgende vergadering op terug.

 

Het huishoudelijk reglement moet jaarlijks op de agenda komen.

 

Vergadering 13 november 2013

 • Financiële zaken van de school zijn in orde.
 • Het jaarplan en de begroting van de MR worden goedgekeurd.
 • Rapport van de onderwijsinspectie geeft enkele verbeterpunten aan:

Het technisch leesniveau moet omhoog.

Enkele handelingsplannen ontbraken.

Onderwijstijd kan worden vergroot door de bel 5 minuten eerder te laten gaan zodat bij de tweede bel de school kan beginnen.

De verbeteracties zijn opgenomen in het schooljaarplan en komen de volgende MR vergadering aan de orde.

 • We worden geïnformeerd over een voorval bij het overblijven. 

Vergadering 25 september 2013

 • Het inspectierapport wordt in oktober in het team behandeld en komt daarna in de MR.
 • Het jaarverslag van de school wordt besproken.
 • De MR wordt geïnformeerd over de begroting van de activiteitencommissie.
 • Schoolgids:

IPads worden voorlopig experimenteel ingezet.

In groep 7 wordt vanaf februari Engels gegeven door de Lio-stagiaire.

Er wordt een meldcode lichamelijk geweld aan de schoolgids toegevoegd.

Er wordt ingestemd met de schoolgids.

 • Het jaarplan van de MR wordt zo mogelijk aangepast aan het jaarplan van de GMR.
 • Het jaarverslag van de MR wordt goedgekeurd.
 • Inzet Kurzweil bij dyslectische kinderen wordt op Viviani-niveau bekeken.

 

Vergadering 24 april 2013

 1. Stichtingszaken
  25 Juni brengt de onderwijsinspecteur een bezoek aan het Palet. Eens in de vier jaar brengt de inspectie een bezoek. De inspecteur heeft onder andere een gesprek met de IB’ers en de directeur.

2.    Schoolplan
De actiepunten in het schoolplan vorderen volgens plan.

 1. Evaluatie
  We evalueren ons eigen functioneren. De GMR- en de MR-vergaderingen kunnen beter op elkaar afgestemd worden.
  De uitgangspunten van de MR worden aangepast (zie MR-algemeen).
 2. Leerlingenaantal
  De verwachting is dat we volgend schooljaar ongeveer 175 leerlingen hebben. Dat is ong. 7 minder dan vorig jaar en heeft consequenties voor de banen van juf Marijke en juf Paulien.

Overige punten:
Over de school, het ondersteuningsprofiel en de GMR is geen nieuws te melden.
Geen ingekomen stukken.

Free business joomla templates